24 Aralık 2010 Cuma

8. Hafta - Çoklu Zeka Atölyesi

TARİH: 22.12.2010
DERS: Yaratıcı Drama
KONU: Çoklu Zekâ Kuramı
GRUP: Eğitim-sen 3 no’lu şube öğretmenleri
SÜRE: 120 dk
YÖNTEM – TEKNİK: Anlatma, uygulama, doğaçlama
ARAÇ – GEREÇ:
KAZANIMLAR:
1.      Çoklu zekâ kuramında geçen zihinsel süreçlerin isimlerini sayar.
2.      Çoklu zekâ kuramının önemini yazılı olarak ifade eder.
ISINMA – HAZIRLIK
1.      ETKİNLİK:  Sandalye
Mekâna grup sayısı kadar sandalye konulur. Bir sandalye boş bırakılır. O sandalyenin sahibi ebe olur. Ebe boş sandalyeye en uzak köşeden oyuna başlar. Ebe çok ağır adımlarla hızı sabit yürür. Amacı sandalyeye ulaşıp oturmaktır. Grup ebe yi oturtmamak için sandalye değiştirir.
Sandalyelerin 8 tanesinin altında çoklu zeka alanlarına ait cümleler vardır. Sandalyeye oturan ebe cümleyi alma hakkına sahiptir. Amaç cümlelerin hepsini bulmaktır.
CÜMLELER:
..............................................................

2.      ETKİNLİK:  Parazit
 Lider katılımcılardan A-B-C isimlerinde 3 gruba ayrılmalarını ister.  İki grubun yüzleri birbirine dönük bir şekilde liderin kâğıt bantla çizdiği çizgilerin arkasında durmaları istenir. Üçüncü grubun da bu iki grubun arasında durmaları istenir. Lider “Sizlere vereceğim kelime gruplarını birbirinize duyurmaya çalışmanızı istiyorum.”der
Katılımcılara verilecek kelime grupları
 Görsel / Uzamsal Zekâ
 Bedensel / (Duyu devinimsel) Zekâ
 Doğa Zekâsı
 Mantıksal / Matematiksel Zekâ
 Sözel / Dilbilimsel Zekâ
 Müzikal / Ritmik Zekâ
 Sosyal / Bireylerarası Zekâ
 Öze dönük / Kişisel Zekâ
3.      ETKİNLİK: Elektrik Akımı
Grup ikiye ayrılır. Katılımcılar arka arkaya iki tek sıra olur. Önde, yerde zekâ türleriyle ilgili cümleler yazılı olan kartlar bulunur. Lider en arkadaki kişiden elektrik akımını başlatır. Elektrik akımı en öne geldiğinde öndeki kişiler koşarak zekâ türlerin yazılı olduğu kartonlara, yerde yazılı olan cümlelerden zekâ türüyle ilgili olanı bulup, yüksek sesle okuyup, yapıştırmaya çalışır. Daha sonra öndekiler arkaya geçer etkinlik birkaç kere uygulanır. Bu uygulamadan sonra eşleştirmeler incelenir ve nedenleri üzerine konuşulur.

TAHTADA ASILI OLACAK ZEKÂ TÜRLERİ
  • Görsel / Uzamsal Zekâ
  •  Bedensel/Duyudevinimsel Zekâ
  •  Doğa Zekâsı
  •  Mantıksal /Matematiksel Zekâ
  • Sözel/Dilbilimsel Zekâ
  •  Müzikal/Ritmik Zekâ
  •  Sosyal/Bireylerarası Zekâ
  •  Özedönük/Kişisel Zekâ
YERDEKİ KARTLARDA YAZILI OLACAK CÜMLELER
NOT: Sandalye oyununda çıkan cümlelere aşağıdaki cümleler eklenecek.
  • Bir yanlışı düzeltmek için protesto etmekten ya da imza vermekten kaçınmam.
  • Dansla ifade biçimim çok güzeldir.
ARA
CANLANDIRMA:
Lider, katılımcılardan 8 grup oluşturur. Her gruba bir cümle verir. Gruplar verilen cümleleri kullanarak doğaçlama yapmaları istenir.
KATILIMCILARA VERİLEN KARTLARDA YAZILI OLAN CÜMLELER
  
DEĞERLENDİRME:
Dört grup oluşturulur. Her gruba      ……………..şiiri dağıtılır. Bu şiiri verilen zekâ türlerine uygun olacak şekilde sunmaları istenir.
1.      GRUP:  Görsel / uzamsal zekâ ve Matematiksel / mantıksal zekâ
2.      GRUP:  Bedensel / duyu devinimsel zekâ ve Müzik /  ritmik zekâ
3.      GRUP:  Sözel / dilbilimsel zekâ ve öze dönük / bireysel zekâ
4.      GRUP:  Sosyal / bireyler arası zekâ ve doğacı zekâ
 DEĞERLENDİRME: Katılımcılar liderin başlattığı ritmi vurarak tek kelimeyle duygu paylaşımında bulunur.